Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pobytové sociálne služby

ZARIADENIE PRE SENIOROV

Zariadenie pre seniorov je celoročná pobytová forma sociálnej služby, ktorá sa poskytuje na neurčitý čas. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. Ďalej fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných závažných dôvodov.

 

V ZARIADENÍ PRE SENIOROV SA POSKYTUJE:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje záujmová činnosť, ošetrovateľská starostlivosť.

Pri poskytovaní sociálnej služby prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizujeme prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, poskytujeme sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracujeme s rodinou.

 

 

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 

V ZARIADENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY SA POSKYTUJE:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť.

Pri poskytovaní sociálnej služby prihliadame na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, poskytujeme sociálnu službu na odbornej úrovni, spolupracujeme s rodinou.

Pri práci resp. umiestnení občana preferujeme osobný kontakt, pretože každý prípad je individuálny. Rozhovor je veľmi dôležitý z hľadiska vhodného umiestnenia klientov do našich zariadení. V prípade záujmu je potrebné prísť v stránkových hodinách alebo kontaktovať sociálneho pracovníka a dohodnúť si s ním konzultáciu. Sociálny pracovník poskytne všetky potrebné informácie ohľadom umiestnenia a po rozhovore spolu hľadáte možnosť, ktorá by vyriešila vašu situáciu čo najskôr a najvhodnejším spôsobom. Pri osobnom stretnutí si môžete zariadenie pozrieť, prípadne dohodnúť termín nástupu, podmienky a následne na to uzatvoriť zmluvu.

Pred podaním žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je potrebné ísť na príslušný úrad v mieste trvalého bydliska a požiadať si o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Následne na to bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, doklady nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je potrebné doložiť niektoré dokumenty, viď v časti Poskytované sociálne služby.

Ak žiadateľ nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav schopný sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jeho mene na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa podať aj iná fyzická osoba.