Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Domáca opatrovateľská služba

ČO JE OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA?

Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napríklad: nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v čase od 7:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Úhrada je stanovená vo výške 2,65€ / 1hod. V rámci opatrovateľskej služby zabezpečujeme aj rozvoz obedov. Cena za 1 rozvoz do 1 domácnosti je stanovená vo výške 1,20 € (+cena obeda vo výške 2,80 €).

 

 

 

POSTUP PRI VYBAVENÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V DOMÁCNOSTI:

 

  • na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu treba vybaviť na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava, posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
  • v kancelárii terénnej opatrovateľskej služby na Obchodnej 52, Bratislava, vyzdvihnúť Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Seniorcentre Staré Mesto – opatrovateľská služba s prílohami (čestné vyhlásenie o majetku, súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov, žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby),
  • ku vyplnenej žiadosti o poskytovanie sociálnej služby treba priložiť originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu, kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku.
  • následne koordinátor opatrovateľskej služby dohodne úkony a čas poskytovanej služby, ktoré bude opatrovateľka vykonávať,
  • pri zahájení opatrovateľskej služby navštívi osobne koordinátor opatrovateľskej služby spolu s pridelenou opatrovateľkou, ktorá bude opatrovateľskú službu v domácnosti vykonávať, domácnosť žiadateľa.
  • výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú zamestnancami Seniorcentra – Staré Mesto. Každá z nich je odborne spôsobilá na výkon opatrovateľskej služby.